Obchodní podmínky

 1. Obecná ustanovení

  1. Obecné informace

   Tyto všeobecné servisní podmínky platí od 29.3. 2016 pro smlouvy o dílo uzavřené mezi podnikatelem Andreasem Hubeným, IČ: 057 91 588, se sídlem 635 00 Brno, Bystrc, Teyschlova 19, jako zhotovitelem a třetími osobami (níže jako Objednatel/ Zákazník/Spotřebitel), jejímž předmětem je provedení oprav kávovarů. Tyto všeobecné servisní podmínky upravují v souladu s právním řádem České republiky a zejména v souladu s ust. z.č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku práva a povinnosti obou smluvních stran vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo. V případě, že je objednatelem spotřebitel, řídí se smluvní vztahy také z.č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Všeobecné servisní podmínky (dále jen VSP) jsou platné v aktuálním znění a jsou dostupné na webových stránkách zhotovitele www.catler-servis.cz. Jako součást smlouvy o dílo platí VSP podmínky platné ke dni uzavření smlouvy o dílo. Dostane-li se některý článek VSP vlivem změn právní úpravy do dočasného rozporu s právním řádem České republiky, pak má přednost znění zákona před aktuálními VSP, ostatní ustanovení uzavřené smlouvy a VSP zůstávají v platnosti.

  2. Základní údaje o zhotoviteli:

   Andreas Hubený s fakturační adresou 635 00 Brno, Bystrc, Teyschlova 19, IČO: 05791588, DIČ: cz8912244319.

  3. Ochrana osobních údajů

   Podnikatel Andreas Hubený, s fakturační adresou Teyschlova 19, 635 00 Brno, IČ:05791588 , DIČ:CZ8912244319 (dále jen „Správce“) klade velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracování. Správce zpracovává veškeré osobní údaje v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek www.catler-servis.cz jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech správce dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například zákazníků v prodejně). Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Josef Traxler, Šumná 172, 67102 Šumná, IČ:02603951, který je dodavatelem webového řešení U-komplet (dále jen poskytovatel projektu U-komplet), případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá. Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním dotazů, poptávek, podnětů a reklamací Pro zodpovězení dotazů, zaslání kalkulací a vyřízení požadavků adresovaných správci bude správce zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz, poptávku či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude správce zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce). Tyto osobní údaje jsou poskytovány správci dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by správce nebyl schopen dotaz, poptávku či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování. Pokud bude prostřednictvím zákaznické linky, elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy či reklamačního formuláře a v papírové podobě při doručení na adresu správce uplatněna reklamace výrobku, bude správce zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností správce, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává správce osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti správce reklamaci vyřídit, případně splnit požadavky dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět správce. Bude-li to vhodné či potřebné je správce oprávněn předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může správce takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od produktu, který je reklamován, případně, jehož se dotaz týká. Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem adresovaným správci prostřednictvím e-mailové adresy info@opravimekavovary.cz. Použití souborů cookie a analýza webových stránek Cookie soubory používá správce pro zlepšení uživatelského zážitku webových stránek, vyhodnocování návštěvnosti a optimalizaci marketingu. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Návod na deaktivaci a odstranění cookies naleznete v nápovědě Vašeho prohlížeče. Další služby, které používáme na našich webových stránkách K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá správce následující služby: Google Analytics, Google AdWords – provozováno společností Google LLC, sídlo 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit změnou nastavení prohlížeče. Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek správce vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google. Seznam Sklik – provozováno společností Seznam, a.s., sídlo Radlická 3294/10 Praha 5. Vaše práva spojená s ochranou osobních údajů Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme v případě udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů vzít tento souhlas kdykoliv zpět vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů správce či v případě uplatnění výše uvedených práv se můžete obracet na správce jakýmikoli prostředky, včetně e-mailové adresy info@opravimekavovary.cz. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je platné a účinné od 28.05.2018.

 2. Uzavření smlouvy o dílo

  1. Smlouvu o dílo mohou strany uzavřít takto:

   a) osobně v provozovně zhotovitele - vystavením a podpisem Přijímacího listu odpovědnou osobou zhotovitele a objednatele

   b) telefonicky – objednávku přijímá odpovědná osoba zhotovitele, která objednatele informuje o všech podstatných náležitostech smlouvy o dílo, smlouva o dílo je uzavřena okamžikem, kdy objednatel souhlasí s náležitostmi smlouvy o dílo (výše vstupní ceny odhadem, doprava, předpokládané lhůty pro provedení).

  2. Právo spotřebitele na odstoupení

   Objednatel, jenž je spotřebitelem ve smyslu Občanského zákoníku, je oprávněn od smlouvy o dílo uzavřené prostřednictvím webových stránek zhotovitele odstoupit v zákonné lhůtě 14ti dnů ode dne uzavření smlouvy. Zhotovitel proto v této lhůtě nezačne provádět požadované servisní úkony proto, aby mu nevznikaly neuhraditelné náklady.

   V případě, kdy objednavatel již zařízení doručil do provozovny zhotovitele, zhotovitel nevrací objednavateli náklady spojené s doručením tohoto zařízení. Objednavatel dále nese náklady spojené s zpětným odesláním objednateli – objednatel je povinen si zařízení vyzvednout do 10ti pracovních dnů ode dne odstoupení osobně či prostřednictvím přepravce. Zhotovitel není povinen zařízení zaslat zpět.

   V případě prodlení s vyzvednutím zařízení je zhotovitel oprávněn objednateli účtovat skladné ve výši 50,- Kč + dph za každý den prodlení.

   Formulář pro odstoupení od smlouvy o dílo je k dispozici zde.

 3. Cena díla

  1. Cena díla v závislosti na typu poskytovaných služeb zahrnuje tyto základní položky: náklady na výměnu dílů, náklady na použitý spotřební materiál, náklady na práci servisního technika, náklady na likvidaci vyměněných dílů. V případě, že je dílo prováděno u objednatele, jsou součástí ceny díla také náklady na dopravu servisního technika do místa provedení díla z provozovny a zpět.

  2. Vzhledem k charakteru zařízení, jejichž servis a opravy zhotovitel poskytuje, není možné při uzavření smlouvy o dílo stanovit pevnou cenu a vždy jde o cenu odhadem. Pro stanovení ceny platí níže uvedená pravidla.

  3. Pro stanovení ceny odhadem je nezbytné provést diagnostiku zařízení.
   Diagnostika je nezbytná pro stanovení příčiny vady, stanovení náhradních dílů, které bude na opravu třeba použít a odhad doby práce servisních techniků. Bez diagnostiky zařízení nelze zahájit opravu zařízení a slouží také ke stanovení výchozí odhadní ceny. Cena za diagnostiku zařízení je stanovena na částku 490,-Kč + DPH.

  4. V případě, že je zařízení předáno osobně zákazníkem v provozovně zhotovitele, odpovědná osoba přivolá příslušného technika a ten stanoví výchozí cenu odhadem, které je uvedena do Přijímacího listu.

  5. V případě, že je dílo prováděno u objednatele, technik provede Diagnostiku zařízení a na jejím základě stanoví před započetím provádění opravy výchozí odhadní ceny.

  6. V případě on-line Objednávky servisních služeb zhotovitel po provedení Diagnostiky zařízení stanoví výchozí odhadní cenu díla a tuto sdělí objednateli. Pokud objednatel se sdělenou výchozí odhadní cenou nesouhlasí, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zhotoviteli sdělit a má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od uzavřené smlouvy, i v takovém případě je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu za diagnostiku zařízení uvedenou v odst.3.3. těchto obchodních podmínek.

  7. Jestliže zhotovitel zjistí po započetí provádění díla, že výchozí odhadní cenu bude třeba podstatně překročit, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli se stanovením nového odhadu ceny. Pokud objednatel s nově stanovenou výši ceny nesouhlasí, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zhotoviteli oznámit a zároveň odstoupit od uzavřené smlouvy. Jestliže objednatel bez zbytečného odkladu neodstoupí, platí, že se zvýšením ceny souhlasí. Jestliže objednatel od smlouvy odstoupí, je povinen zhotoviteli zaplatit část dříve sjednané ceny odpovídající pracím a materiálům již na plnění smlouvy užitých či se souhlasem objednatele objednaných a dále náklady spojené s uvedením předmětu smlouvy do předchozího stavu, bude-li to proveditelné.

  8. Cena za provedené dílo je objednatelem uhrazena na základě vystavené faktury, příjmového platebního dokladu či dobírkového přepravního dokladu, a to:

   - v hotovosti v sídle zhotovitele
   - v hotovosti platbou servisnímu technikovi
   - převodem na účet zhotovitele
   - platbou v hotovosti odevzdanou přepravci či odpovědné osobě zhotovitele

   Volba způsobu úhrady za cenu díla náleží zhotoviteli a je stanovena na základě jeho obchodní strategie a vnitropodnikových předpisů.

  9. Obvykle je objednatel povinen uhradit cenu díla pro jeho dokončení. Zhotovitel je však oprávněn vyžadovat po objednateli zálohu na dílo, jestliže
   - na opravu je nezbytné použít náhradní díly, které musí zhotovitel objednat (záloha v ceně náhradních dílů )
   - na opravu je třeba použít náhradní díly, jejichž cena přesáhne částku 5.000,- Kč bez DPH.(záloha v ceně náhradních dílů )
   - objednatel je osobou, s níž má zhotovitel špatnou platební historii/nemá žádnou platební historii – záloha ve výši 50% vstupní odhadní ceny
   - objednatel doposud dluží zhotoviteli za jiné obchodní případy

   Na úhradu zálohy vystaví zhotovitel vždy řádný daňový doklad. Do doby úhrady zálohy je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Jestliže objednatel požadovanou zálohu neuhradí, je zhotovitel oprávněn od smlouvy o dílo písemně odstoupit. Pro tento případ je objednatel povinen zhotoviteli uhradit částku připadající na Diagnostiku zařízení a dosud provedené práce a náklady na uvedení zařízení do původního stavu.

  10. Je-li objednatel v prodlení s úhradou ceny díla, zhotovitel není povinen předmět díla objednateli vydat, uchová jej pro něj vhodným způsobem a za dobu uchování věci vyúčtuje objednateli skladné. V případě prodlení s úhradou ceny díla náleží zhotovitel také úroky z prodlení v zákonné výši.

 4. Dopravné a skladné, zabalení zařízení

  1. Mimo výše uvedenou platbu za provedené dílo nese objednatel také náklady na dopravné, popř. i skladné.

  2. Dopravným se rozumí se náklady na doručení zařízení do provozovny zhotovitele a náklady na odeslání zařízení zpět objednateli. Dopravným dále se rozumí náklady na cestu servisního vozidla a servisního technika k objednateli a zpět do provozovny zhotovitele v případě, že je dílo prováděno u objednatele. Dopravné není účtováno v případě, kdy si objednatel vyzvedne zařízení v provozovně zhotovitele.

  3. Objednatel může k přepravě zařízení do provozovny přepravit těmito způsoby:
   a) zařízení osobně doručit do provozovny zhotovitele,
   b) zařízení doručit prostřednictví přepravce, jehož přepravu samostatně objedná, náklady nese objednatel,
   c) zařízení doručit prostřednictvím smluvního přepravce zhotovitele, přepravu objednává zhotovitel, náklady na přepravu jsou vyúčtovány spolu s cenou díla
   d) zařízení si u objednatele vyzvedne přímo pověřená osoba zhotovitele

  4. Balení a přeprava

   Zařízení musí být objednatelem řádně zabaleno a řádně označeno!
   Zhotovitel neodpovídá za stav, v jakém mu je zařízení doručeno. Způsob zabalení stanoví podmínky přepravce. Jestliže objednatel použije vlastního přepravce, doporučujeme prostudovat podmínky přepravy a zejména způsob zabalení. Jestliže objednatel využije přepravní služby sjednané zhotovitelem, je povinen zboží zabalit. Způsob zabalení najdete v sekci způsob zabalení. Zhotovitel při převzetí zboží vizuálně kontroluje pouze vnější obal. Zařízení ponechává v původním obalu do doby, než započne s prováděním opravy. Některá poškození způsobená vadným zabalením či přepravou tedy zjistí až pří započetí s prováděním opravy.

  5. V případě, že si objednatel sjedná doručení zařízení do provozovny zhotovitele, hradí přepravci náklady na toto doručení.
   Zhotovitel nehradí jakékoliv náklady spojené s přepravou, jestliže po něm přepravce při převzetí zařízení bude požadovat jakékoliv finanční plnění, zásilku odmítne převzít.
   Zhotovitel neodpovídá za stav, v jakém mu je zařízení doručeno.
   Jestliže shledá, že zařízení bylo přepravou poškozeno, informuje o této skutečnosti objednatele a vyčká jeho pokynů a nezapočne s prováděním díla.

  6. Objednatel může k přepravě zařízení do provozovny zhotovitele použít smluvního přepravce zhotovitele a to výhradně prostřednictvím on-line Objednávky, kde v části přeprava zvolí „přeprava prostřednictví přepravce zhotovitele“. Zhotovitel provede objednávku přepravy a její cena pak bude připočtena bez jakýchkoliv přirážek k ceně díla. . Pro jiná zařízení či přepravu mimo ČR zhotovitel po přijetí objednávky kontaktuje telefonicky či mailem objednatele a sdělí mu výši ceny za dopravu. Objednatel je oprávněn se rozhodnout, zda tuto cenu akceptuje, či si zvolí jiný způsob přepravy. Poté bude zhotovitelem či přepravcem kontaktován a bude mu sdělen termín, kdy bude zařízení převzato k přepravě.
   Jestliže zhotovitel při převzetí shledá, že zařízení bylo přepravou poškozeno, zásilku převezme, sepíše s přepravcem záznam o vzniku škodu, neprodleně informuje o této skutečnosti objednatele a vyčká jeho pokynů a nezapočne s prováděním díla.
   Zhotovitel při převzetí provádí pouze vizuální kontrolu obalu zařízení, věnujte pozornost zabalení zboží!
   Zhotovitel pro vyřízení případných nároků na náhradu škody zplnomocní objednatele k jednání s přepravcem a k inkasu odškodnění.

  7. Objednatel může dále pro doručení zařízení k opravě použít i svozové služby zhotovitele, kdy zařízení vyzvedne od objednatele pověřená osoba zhotovitele. Tento způsob přepravy je možno objednat výhradně prostřednictvím on-line Objednávky, kde v části přeprava zvolí „přeprava svozovou službou zhotovitele“.
   Cena za přepravu svozovou službou zhotovitele činí minimánlně 250,- Kč bez DPH. Jestliže objednavatel nebude s navrženou cenou souhlasit, může tuto skutečnost sdělit mailem zhotoviteli a zvolit jiný způsob přepravy.
   Jestliže bude s cenou souhlasit, bude kontaktován odpovědnou osobou zhotovitele, která s ním sjedná čas, kdy bude zařízení u objednavatele vyzvednuto. Objednavatel je povinen zařízení řádně zabalit tak, aby nemohlo být poškozeno přepravou. Jestliže nebude zařízení zabaleno je zhotovitel oprávněn přepravu odmítnout!! Objednatel je povinen zařízení doručit včetně všech odnímatelných součástí. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené přepravou na zařízení, které přijmul vlastní nebo jinou přepravou od objednatele.

  8. Náklady na odeslání zařízení zpět objednateli po provedení díla nese objednatel a budou mu vždy přičteny k ceně za provedení díla jako položka dopravné, jestliže si objednatel nezvolí vlastního přepravce dle čl. 4.5. . Způsob zpětného odeslání bude mezi stranami dohodnut po provedení díla.

  9. Povinnost předat dílo objednateli je splněna předáním zařízení prvnímu přepravci. Zhotovitel neodpovídá za škody, které vzniknou na zařízení přepravou. Odpovídá pouze za škody, vzniklé vadným zabalením zařízení.
   V případě, že je objednatel spotřebitelem a pro přepravu použije smluvního přepravce zhotovitele, je zařízení předáno až okamžikem, kdy si je objednatel převezme od přepravce. Pro tento případ je objednatel povinen zařízení okamžitě prohlédnout, při viditelných vadách balík od přepravce nepřebírat. Na vady vzniklé přepravou nebude brán zřetel, jestliže je objednatel neohlásí do 24 hodin od předání písemně zhotoviteli.

  10. Pro případ, že objednatel hodná uplatnit vůči zhotoviteli nárok na náhradu škody vzniklé vadným balením či vadnou přepravou za níž zhotovitel odpovídá dle čl. 4.9., je objednatel povinen informovat o tomto písemně do 24 hodin zhotovitele, sepsat s přepravcem o povaze škody a vadách zápis. Objednatel není oprávněn se zásilkou dále manipulovat, tuto rozbalit pokud nebyla rozbalena či zařízení používat, do doby než obdrží stanovisko zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje se přepravcem zahájit reklamační řízení a škodu vzniklou objednateli řádně uplatnit. Poté zplnomocní objednatele, aby jeho jménem a na svůj účet dále s přepravcem jednal, získané odškodnění bude uhrazeno přímo na účet objednatele.

  11. Jestliže si objednatel provedené dílo nevyzvedne na provozovně objednatele, ačkoliv k tomu byl vyzván, je zhotovitel oprávněn účtovat mu náklady spojené s vhodným uložením věci – skladné. Dále je zhotovitel oprávněn účtovat skladné v případě, kdy si objednatel nepřevzal zařízení od přepravce.
   Skladné je účtováno ve výši 50,- Kč/den + DPH, a to od 10. dne, kdy se objednatel ocitne v prodlení.

  12. Jestliže je objednatel v prodlení s převzetím díla déle než 1 kalendářní měsíc, zhotovitel je oprávněn zařízení vhodným způsobem prodat. Před prodejem zhotovitel objednatele o zamýšleném prodeji vyrozumí a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí věci v délce 1 kalendářního měsíce od vyrozumění. Po uplynutí náhradní lhůty je zhotovitel oprávněn zařízení vhodným způsobem prodat, ať již v celku nebo v podobě použitelných náhradních dílů.

  13. Jestliže objednatel nepřevzal provedené dílo a jde o zařízení, jehož hodnota nedosahuje částky, kterou mu objednatel dluží (za cenu za dílo, skladné, balné, event. dopravné) či je neprodejné, je zhotovitel po předchozím upozornění objednatele a stanovení náhradního doby pro převzetí oprávněn zařízení ekologicky zlikvidovat.

  14. Objednavatel bude informován o dokončeném (hotovém) dílu emailem nebo telefonicky.

 5. Odpovědnost zhotovitele za vady

  1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedenou v souladu se smlouvou. Zhotovitel odpovídá, že zařízení po provedení díla má vlastnosti obvyklé. Vlastnostmi obvyklými se rozumí takové, které mají obvykle zařízení daného druhu, účelu, stáří a opotřebení.

  2. V případě, že dané zařízení svým stavem neodpovídá obvyklému opotřebení a jeví známky zanedbání údržby, nesprávného užívání či nadměrného užívání, má tato skutečnost přímý vliv na výslednou kvalitu provedeného díla. O této skutečnosti zhotovitel objednatele informuje po jejich zjištění. V tomto případě pak zhotovitel odpovídá za to, že zařízení bude mít vlastnosti odpovídající těm vlastnostem, které mají obvykle zařízení takto opotřebená, zanedbaná či nadměrně zatěžovaná.

  3. Zhotovitel pro provedení díla používá zásadně náhradní díly nové, odpovídající danému typu zařízení a od příslušného výrobce. Pouze v případě, že náhradní díly již výrobce nevyrábí, nebo vzhledem k jejich ceně by byla výměna nerentabilní, zhotovitel užívá jiné vhodné náhradní díly nebo díly použité a jím opravené. Na tuto skutečnost a možnost použití jiných než originálních dílů či použití dílů repasovaných objednatele upozorní. Za vady nových dílu zhotovitel odpovídá po dobu 6 měsíců, za díly použité zhotovitel odpovídá po dobu 3 měsíců.

  4. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu dat uložených na datových médiích a zařízeních zhotovitele, při provedení díla je obnoveno základní tovární nastavení. Objednatel je povinen si vlastní uložená data před předání zařízení zazálohovat.

  5. Zhotovitel dílo provádí v rozsahu uvedeném v Objednávce objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že se objednatelem deklarovaná vada neprojevuje, zjistí vadu jinou či popis vady bude nejasný, zhotovitel provádění díla přeruší a vyčká dalších pokynů objednatele.

  6. Jestliže zhotovitel zjistí, že objednatel do Objednávky uvedl informace, které jsou v rozporu se skutečností (typ výrobku, stáří, způsob určení, druh příslušenství), na tyto skutečnosti objednatele upozorní. Takové informace mohou vliv na změnu ceny díla a zhotovitel je oprávněn stanovit novou vstupní odhadní cenu.

  7. Zhotovitel neodpovídá za skryté vady zařízení, za závady vzniklé obvyklým opotřebením během provádění díla (např. spotřebovaný izolační materiál, těsnění apod).

  8. Objednatel je povinen zhotovitele před započetím provádění díla informovat o vadách, které zařízení má či o částech, které jsou nefunkční. Jestliže takové skutečnosti zhotovitel zjistí, uvede tyto skutečnosti do montážního listu. Takové informace mohou vliv na změnu ceny díla a objednatel je oprávněn stanovit novou vstupní odhadní cenu.

  9. Jestliže dílo nebude provedeno pro odstoupení některé ze smluvních stran, zhotovitel uvede dílo do původního stavu, jestliže to bude technicky proveditelné. Zařízení předá objednateli po úhradě ceny připadající na dosud provedené práce.

  10. Zhotovitel se v rámci opravy zařízení zavazuje ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly na vlastní náklady, nepožaduje-li objednatel výslovně vrácení vadných dílů (v případě záručních oprav vyměněné vadné díly vždy zůstávají zhotoviteli).

 6. Nároky objednatele z vadného plnění

  1. V případě, že provedené dílo má vady, má objednatel nárok na:

   - bezplatnou výměnu vadného náhradního dílu,
   - bezplatnou opravu vady, jde-li o vadu odstranitelnou,
   - přiměřenou slevu z ceny díla jde-li o vadu neodstranitelnou nebo pro vyskytnutí se většího množství vad.

  2. Vzniklou vadu je objednatel povinen reklamovat u zhotovitele písemně či prostřednictvím Reklamačního formuláře přístupného na stránkách zhotovitele. Zhotovitel přijetí reklamace potvrdí a vyzve objednatele k předání zařízení. Vzhledem k nutnosti řádně identifikovat objednatele a předmět plnění pro objednatele zhotovitel nepřijímá telefonické reklamace. Objednatel je povinen doručit reklamované zařízení do provozovny zhotovitele na své náklady, v případě nepřemístitelných zařízení bude na základě dohody stran proveden servisní zásah u objednatele. Objednatel je při zjištění vady povinen zařízení odstavit a dále jej nepoužívat.

  3. Zhotovitel předá objednateli při převzetí reklamovaného zařízení potvrzení o přijetí reklamace provedeného díla, uvede popis vady, datum přijetí a požadavky objednatele. Jestliže je zhotovitel schopen okamžitě posoudit, zda jde o vadu a zda za ní odpovídá, uvede do reklamačního protokolu, zda reklamaci přijímá a způsob jejího odstranění. Jestliže nebude schopen reklamovanou vadu posoudit, sdělí své stanovisko objednateli nejpozději do 30ti dnů od data podpisu reklamačního protokolu že reklamaci nepřijímá nebo v této lhůtě vadu odstraní. V případě, že bude pro odstranění vady nezbytná výměna náhradních dílů, pak doba provedení opravy závisí na době, ve které výrobce dodá zhotoviteli příslušné díly.

  4. Objednatel bere na vědomí, že přesnou příčinu závady na zařízení v některých případech určit nelze, že pro posouzení odpovědnosti je v tomto případě nezbytné provést některé diagnostické úkony, které mohou být objednateli účtovány v případě, kdy půjde o vadu, za kterou zhotovitel neodpovídá. Tyto skutečnosti uvede zhotovitel do Reklamačního protokolu.

  5. Zhotovitel neodpovídá za vady

   a) neprojeví-li se vada během diagnostiky a nebude-li ani objednatel schopen závadu viditelně před zhotovitelem demonstrovat,

   b) jestliže je vada způsobena nedodržením pokynů v uživatelské příručce nebo pokynů, které zhotovitel uvedl v protokolu o provedeném servisním zásahu,

   c) jestliže je vada způsobena úmyslným či nedbalostním jednáním třetí osoby či neodbornou obsluhou či manipulací nebo nadměrným zatížením,

   d) jestliže je vada způsobena znečištěním zařízení nebo zanedbáním jeho periodické údržby doporučené výrobcem,

   e) jestliže je vada způsobena vlivem vnějších podmínek (nadměrná vlhkost, prašnost, otřesy, vystavení větším teplotám, žíravinám, apod.),

   f) jestliže bylo zařízení použito ve spojení s takovým přídavným zařízením, spotřebním materiálem, příslušenstvím nebo instalováno takovým způsobem, který je v rozporu s pokyny jeho výrobce,

   g) jestliže byly na zařízení prováděny zjevné zásahy či opravy jinou osobou než zhotovitelem,

   h) jestliže bylo zařízení dále užíváno v době mezi nahlášením reklamace a provedenou diagnostikou technikem u reklamací závad, kde užívání zařízení bez ohledu na závadu může mít vliv na zhoršení reklamované závady,

   i) kdy příčina reklamované vady nevznikla či nesouvisí s dílem provedeným zhotovitelem – tedy s pracemi provedenými zhotovitelem či nebyla způsobena vadou náhradního dílu vyměněného zhotovitelem.

  6. V případě, kdy zhotovitel zjistí, že jde o vadu, za níž neodpovídá, informuje o této skutečnosti objednatele. Jestliže si objednatel bude přát odstranění této vady, je povinen zhotoviteli uhradit cenu za dílo a další náklady uvedené v těchto VSP (čl.3., 4.). Obdobně bude zhotovitel postupovat i v případě, kdy tyto skutečnosti zjistí až v průběhu provádění odstranění vady, kterou přijal v rámci reklamace. Provádění prací přeruší a neprodleně objednatele informuje a vyčká jeho stanoviska.

 7. Závěrečná ustanovení

  V případě jakékoliv stížnosti se objednatel může obrátit na zhotovitele prostřednictvím jeho pevné telefonní linky, písemně zasláním listovní zásilky i prostřednictvím elektronické pošty.

  Se stížností je možno se dále obrátit na příslušný živnostenský úřad, na Úřad pro ochranu osobních údajů ČR nebo na Českou obchodní inspekci.

  Zhotovitel na základě souhlasu vlastníků práv k duševnímu vlastnictví při poskytování služeb používá předměty duševního vlastnictví vztahující se k poskytovaným službám, jako jsou ochranné známky, chráněné názvy, obchodní firmy, autorská díla, průmyslové vzory, chráněný design, apod. Ne vždy jsou tyto práva duševního vlastnictví označena obvyklými symboly vyjadřujícími příslušný druh ochrany. Tyto práva třetích osob stejně jako práva zhotovitele k jeho duševnímu vlastnictví jsou objednatelé povinni respektovat způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

  Tyto VSP si objednatel může archivovat pro svou potřebu, je možno je uchovat i v tištěné podobě. Při odesláním formuláře on-line Objednávka objednatel potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Tyto VSP jsou také v tištěné podobě umístěny v provozovně zhotovitele a objednatel je oprávněn se s nimi před podpisem Přijímacího listu seznámit.

  Tyto servisní podmínky jsou účinné od 29.3 .2016.